Metro IT & Japanese
Language Centre

" ျမန္မာျပည္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝွမ္းအတြက္ အသုံးဝင္ေစမည့္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ "

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏သင္ရုိးညြန္တမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သင္ယူရရွိႏုိင္မယ့္

Metro IT & Japanese Language Centre!

About Us

Metro IT & Japanese Language Centre သည္ ဂ်ပန္ IT ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Metro Computer Myanmar မွတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးအတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္ခန္႕အပ္မႈဆုိင္ရာ ရွုေထာင့္မွ ေန၍ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျပီး ကမၻာ႕အဆင့္မွီ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚစက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။

About Us

Metro IT & Japanese Language Centre တြင္ System Creator သင္ၾကားေရးဌာန၊ PC Design Creator သင္ၾကားေရးဌာန၊ Business IT Engineer သင္ၾကားေရးဌာန၊ Japanese Language သင္ၾကားေရးဌာန စသည္႕ယေန႔ေခတ္ လူမႈဘဝတြင္ အသံုးဝင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ စီမံထားပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အသိပညာ၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။

About Us

သင္၏ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ Metro IT & Japanese Langauge Centre တြင္ Basic Course မွ စျပီး စနစ္တက် တုိးတက္ေအာင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ အေတြ႕အၾကဳံရွိ ဝါရင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ ဂ်ပန္စာႏွင့္ လုံးဝရင္းႏွီးမႈမရွိေသာ သင္တန္းသားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္တက္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားတစ္ဦးစီ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္စုံေစရန္ အေျခခံမွစျပီး Advanced Level အထိတုိးတက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ့

YANGON

mminfo@metro-myanmar.com
01-372691, 01-372610, 09-262007900
Room No (A,B,C,D), 3rd Floor, Kyaw Business Tower Condo, Pansodan Street ( Middle Block ), Kyauktada Township, Yangon. GoogleMap
No (178/180), 36 Street ( Middle Block ), Kyauktada Township, Yangon. GoogleMap

မႏၱေလးျမိဳ့

MANDALAY

mminfo@metro-myanmar.com
09-401000510, 09-401000520
Room No (7), Mandalay ICT Park, 3rd Floor, Yadanarbon Super Center, Corner of 34 x 78 Street, Mandalay. GoogleMap

ရန္ကုန္ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အစမ္းသင္တန္းမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္း

July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1 2 3 4
5
 
6 7 8 9 10 11
12
 
13 14 15 16 17 18
19
 
20 21 22 23 24 25
26
 
27 28 29 30 31
August 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1
2 3 4 5 6 7 8
D
9
D
10 11 12 13 14 15
 
16
 
17 18 19 20 21 22
D T
23
D
24 25 26 27 28 29
D T
30
D
31
September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1 2 3 4 5
D T
6
D
7 8 9 10 11 12
D T
13
D T
14 15 16 17
E
18 19
20
 
21 22 23 24 25 26
27
 
28 29 30
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1 2 3
4 5 6 7
 
8 9 10
11 12 13 14
 
15 16 17
18 19 20 21
 
22 23 24
25 26 27 28
 
29 30 31


မႏၱေလးေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အစမ္းသင္တန္းမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္း

July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1 2 3 4
5
 
6 7 8 9 10 11
12
 
13 14 15 16 17 18
19
 
20 21 22 23 24 25
26
 
27 28 29 30 31
August 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1
2
 
3 4 5 6 7 8
D T
9
 
10 11 12 13 14 15
D T
16 17 18 19 20 21 22
D T
23
 
24 25 26 27 28 29
D T
30
 
31
September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
2 3 4 5
D T
6
 
7 8 9 10 11 12
D T
13
 
14 15 16 17 18 19
D T
20
D T
21 22
E
23 24 25 26
27
 
28 29 30
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 
1 2 3
4 5 6 7
 
8 9 10
11 12 13 14
 
15 16 17
18 19 20 21
 
22 23 24
25 26 27 28
 
29 30 31

သင္တန္းမ်ား

Metro IT & Japanese Language Centre မွာသင္ယူႏုိင္ေသာသင္တန္းမ်ားက

System Creator Course

ITပညာရွင္အျဖစ္ လက္ေတြ႕တက္ကြ်မ္းရမည္ ့ဘာသာရပ္မ်ားသာမက အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ဗဟုသုတမ်ားကုိပါ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

Web Engineer Course

Metro ေက်ာင္းမွာ Web Engineer Courseကုိ ေလ့လာသင္ယူျပီးWeb Developer ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခ်င္လုိသူမ်ားအတြက္သင္ရုိးညြန္တမ္းမ်ားစနစ္တက်စီစဥ္ထားရွိပါထားသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

Business IT Engineer Course

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ Business လုပ္ငန္းမ်ားကုိျမန္ဆန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ Business IT Engineer မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးဖုိ႕ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

PC Design Creator

တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ေလ့လာဖန္တီးျပီး မိမိ၏အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

Study Abroad

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ပညာသင္သြားေရာက္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း N5 အျပင္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ၊လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေနထုိင္ေျပာဆုိမႈကုိသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

ဂ်ပန္စာသင္တန္း

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စာေပ ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ၊ ရုပ္ရွင္ဂီတ ၊ လူေနမႈဘဝ စသည့္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ားကုိ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

Metro သတင္း

5 / 10 / 2018 Site Renewal Open
22 / 1 / 2020 Metro IT & Japanese Language Centre (Mandalay) သင္ၾကားေရး ပံုမွန္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း
ဇန္နဝါရီ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ Mandalay Yadanar Mall ၊ Sky Walk တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ Metro (Mandalay) သင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ ထပ္တူဝမ္းနည္း စိတ္ပူပန္ေပးခဲ႔ၾကေသာ Metro IT & Japanese Language Centre မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ Metro Group ၏ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားအားလံုးအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႔ သင္ၾကားေရးမ်ား ေခတၱရပ္နားထားခဲ႔ရသည္႔အတြက္လည္း Metro (Mandalay) အေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္႔ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား အထူးပင္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျပီး အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္လည္း ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ Metro Group အေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး လစ္ဟင္းမႈ မရွိေစရန္ႏွင္႔ သင္ၾကားေရးမ်ားအျမန္ဆံုး ပံုမွန္ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ အထူးအေလးထား၍ ၾကိဳးစားစီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ယင္းသို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ရက္ (3.2.2020)တနလၤာေန႔တြင္ သင္ၾကားေရးမ်ား ပံုမွန္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
***** Metro IT & Japanese Language Centre (Mandalay - ယာယီသင္တန္းေက်ာင္းလိပ္စာ) ****
လိပ္စာ : ၆၅လမ္း ၊ ပိေတာက္လမ္း ႏွင္႔ သဇင္လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေျမ႕သာစည္ ျမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
သင္ၾကားေရးျပန္လည္စတင္မည္႔ရက္ ။ ။ ၃. ၂.၂၀၂၀ (တနလၤာ)
※ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ပံုမွန္ေက်ာင္းခ်ိန္အတိုင္း မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ပါရန္

METRO GROUP

Metro Computer Myanmar

Metro Computer Myanmar

Metro Computer Myanmar

Metro Computer Service

Metro Computer Myanmar

Metro IT Business College

メトロ書店

Metro Bookstore